4:44:01 PM 1399 / 04 / 16
 

برنامه آموزشی و کاری اینترنهای های جراحی

دوره آموزش اینترنهای جراحی در این بخش حداقل سه ماه می باشد که دو ماه آن را در بخش جراحی عمومی و یک ماه دیگر آن را در بخش های جراحی اعصاب ، ارتوپدی و ارولوژی می گذرانند.

برنامه آموزشی و کاری آنها طی این سه ماه به شرح زیر است:

1- اینترنهای محترم جراحی بین اتندینگ محترم جراحی تقسیم شده و هر یکماه جابجا می شوند.
2- از ساعت 6 تا 5/7 در بخش جهت ویزیت صبحگاهی و تحویل گرفتن بیماران اورژانس شب قبل ، معاینه و پیگیری بیماران اقدام می کنند.
3-از ساعت 5/7 در کلاس گزارش صبحگاهی (مورنینگ) حضور یافته و نسبت به معرفی بیماران بستری در شب قبل اقدام می کنند.
4- در پایان گزارش صبحگاهی طبق برنامه ای که از قبل طرح شده معمولاً در هر روز یک نفر نسبت به ارائه مطالب آموزشی اقدام می نمایند .
5- بعد از پایان مورنینگ مجدداً در بخش حضور یافته و نسبت به پیگیری بیماران سرویس مربوطه مبادرت می ورزند.
6- همچنین در زمینه تعویض پانسمان و سوچور کردن بعضی از زخم های بیماران، نوشتن شرح خلاصه پرونده بیماران و شرح حال گیری از بیماران الکتیو هر سرویس اقدام می کنند.
7- شرکت در راند اتند مربوطه ای که در سرویس ایشان حضور دارند.
8- ویزیت نوبت عصر بیماران بخش های جراحی به همراه رزیدنتهای جراحی و راند عصر گاهی
9- اینترنهای کشیک اورژانس نیز نسبت به پذیرش بیماران اورژانسی و شرح حال گیری و تشکیل پرونده جهت آنها و همچنین پیگیری بیماران مربوطه اقدام می نمایند.
10-پیگیری لحظه به لحظه بیماران بد حال و اورژانسی و گزارش وضعیت بیماران به رزیدنتهای جراحی
11- روزهای دوشنبه نیز همه اینترنهای محترم جراحی در گراند راند که با حضور کلیه اتندهای محترم جراحی و رزیدنتهای جراحی و استاجر تشکیل می شود حضور می یابند.
12-اینترنها در بخش جراحی اعصاب و ارتوپدی و ارولوژی نیز وظایف فوق الذکر را انجام می دهند.
13- هر اینترن جراحی حداقل 10 کشیک شبانه روزی می دهد که در صورت نیاز اضافه خواهد شد.

در پایان دوره با نظر خواهی از رزیدنت ارشد جراحی ، اینترنهای جراحی مورد ارزشیابی قرار گرفته و برگه مربوطه در این زمینه تکمیل می شود و ضمناً امتحان شفاهی نیز با حضور کلیه اتندهای محترم جراحی به عمل می آید.

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر