5:06:37 AM 1399 / 04 / 23
 

برنامه آموزشی دانشجویان پزشکی (استاجرها)

دانشجویان سال چهارم هر ترم تحصیلی به صورت منظم به مدت 4 ماه به بخش جراحی بیمارستان شهید بهشتی معرفی می شوند.صبحها برنامه آموزش عملی و عصر ها تئوری جراحی را می گذرانند.در این چهار ماه دانشجویان به دو گروه تقسیم می وند یک گروه به مدت 2 ماه در بخش جراحی عمومی حضور دارند و دسته دیگر نیز به مدت 2 ماه در بخش جراحی اختصاصی دوره عملی ارتوپدی ،ارولوژی و جراحی مغزو اعصاب را فرامی گیرند و سپس گروهها جابجا می شود.لازم بذکر است در طول این مدت تمامی استاجرها از ساعت 30/12-11 و 30/14 -13 دروس تئوری را فرامی گیرند.

برنامه کاری دانشجویان صبحها به قرار زیر است:

1- ساعت 7تا30/7 صبح معاینه بیماران بستری در بخش و نوشتن سیر بیماری و تغییراتی که در روز گذشته اتفاق اقتاده و بررسی آزمایشهای در خواستی و اقدامات پاراکلینیک.
2- از ساعت 30/7 تا 30/8 صبح حضور در کلاس گزارش صبحگاهی در حضور اینترنها،رزیدنت های جراحی و اتندینگ ،از ساعت 9 تا 30/9 در کنفرانس دانشجویان و انترنها با حضور رزیدنت ها و اتندینگ شرکت می کنند.گزارش صبحگاهی از شنبه تا چهارشنبه برگزار می شود و دانشجویان با نحوه برخورد با بیماران و اقدامات در مانی آموزشی آشنا می شوند.
3- از ساعت 30/9 تا 30/10 راند بخش توسط اتندینگ و با بحث و اموزش عملی بر بالین بیمار و اتفاقاتی که روز گذشته بوجود آمده انجام می شود و دانشجویان در آن شرکت فعال دارند.
4- از ساعت 30/10 تا 11 گرفتن شرح حال بیماران جدید و حضور در اتاق عمل و درمانگاه طبق تقسیم بندی .
5- از ساعت 30/12 تا11 و 30/14 تا 13 در کلاس تئوری طبق برنامه از پیش تعیین شده حضور می یابند.
6- از آنجائی که اورژانس شهر در این بیمارستان مستقر می باشد دانشجویان به صورت کشیک از ساعت 4تا 8شب کشیک خواهند داشت.

در پایان ترم امتحان عملی توسط گروه جراحی برگزار می شود این امتحان به گونه ای است که ارزیابی جنبه های کاربردی و عملی در آن لحاظ شده است و امتحان تئوری در مقطع میان ترم و پایان ترم با ارزش 50 و 50 در صد نمره انجام می شود و نتیجه امتحانات به آموزش دانشکده پزشکی ارسال می گردد..

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر