4:30:00 AM 1399 / 04 / 14
 

اولین جلسه  کمیته آموزش پرستاری و مامایی در روز چهار شنبه مورخ 11/3/90 با حضور  مدیر خدمات   پرستاری،سوپر وایزر آموزشی  و رابطین آموزشی بخش های درمانی در محل سالن  کنفرانس بیمارستان برگزار گردید.
تنظیم شرح وظایف رابط آموزشی، تعیین  نیازهای آموزشی، همچنین تهیه ی فهرست  عناوین کنفرانس های ماهانه تا پایان سال، توسط رابط آموزشی هر بخش در دستور کار جلسه  آتی کمیته مذکور قرار گرفت .

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر