3:41:44 AM 1399 / 04 / 14
 

بیمارستان شهید بهشتی

نام کمیته: کمیته تغذیه با شیر مادر و ترویج زایمان طبیعی

دبیر کمیته: خانم عبدلی

اعضاء کمیته:

آقایان :دکتر شریف

خانمها : دکتر فهیمی نژاد - دکتر جهانگیری - علینژاد – همتی - فیفایی - تقی زاده - عبدلی

 

جدول ترکیب اعضاء کمیته های بیمارستانی

ردیف

ترکیب

اسامی

1

یک نفر متخصص کودکان

دکتر شریف – دکتر جهانگیری

2

یک نفر متخصص زنان

دکتر فهیمی نژاد

3

یک نفر کارشناس تغذیه

 

4

سوپروایزر آموزشی

حیدریان

5

سرپرستار بیمارستان

رفیعی

6

یک نفر پرستار

فیفایی – تقی زاده

7

یک نفر ماما

عبدلی – علینژاد

8

نماینده معاونت درمان ( کمیته دانشگاهی)

همتی

9

دبیر کمیته

عبدلی

10

دبیر کمیته های بیمارستانی

گلیاسیان

 

دوره تشکیل جلسه : 2 ماه یکبار

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر