مشارکت دادن و توانمند سازی بیماران، در ارتقاء ایمنی بیمار نقش کلیدی دارد.

 

9:15:01 PM 1395 / 12 / 02
 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر