4:30:13 PM 1399 / 04 / 16
 

بیمارستان شهید بهشتی

 

نام کمیته: 

کمیته اخلاق پزشکی و مراعات موازین شرعی – ترویج ارزشهای متعالی

دبیر کمیته: خانم سرافرازی

اعضاء کمیته:
دکتر رضوی زاده – دکتر صالحی -
آقای کفاش –آقای افاضل-خانم رفیعی – مهندس زیلوچی - خانم سرافرازی -آقای گلیاسیان

جدول ترکیب اعضاء کمیته های بیمارستانی

ردیف

ترکیب

اسامی

1

نماینده رئیس دانشگاه مربوطه

افاضل

2

رئیس یا نماینده رئیس بیمارستان مربوطه

-

3

یک نفر پزشک شاغل و پیش کسوت

دکتررضوی زاده 

4

دو نفر پزشک بازنشسته و متدین

 -

5

دو نفر پزشک خوشنام با معرفی ریاست بیمارستان

دکتر صالحی

6

نماینده ای از کمیته طرح انطباق در دانشگاه

ساداتی نژاد

7

نماینده انجمن اسلامی بیمارستان

گلیاسیان

8

یک نفر روحانی به انتخاب رئیس بیمارستان

عمورمضانزاده

9

یک نفر برادر پزشک به انتخاب رئیس

دکتر صالحی

10

یک نفر پرستار با معرفی مدیر پرستاری بیمارستان

رفیعی

11

دبیر کمیته

سرافرازی

12

دبیر کمیته های بیمارستانی

گلیاسیان

 

دوره تشکیل جلسه : 2 ماه یکبار

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر