5:52:13 PM 1402 / 01 / 10
 

معاونت پشتیبانی و توسعه مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی کاشان

			

معرفی:

سید حسین سبحانی

تحصیلات : کارشناس فناوری اطلاعات

عنوان پست سازمانی: رئیس اداره منابع انسانی

مسئولیت : رئیس اداره منابع انسانی

سابقه کار : 14سال

شرح وظایف:

1.نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی .

2.صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها .

3.سازماندهی فعالیتهای مربوط و تقسیم کار ، تعیین وظایف و حدود مسئولیتها و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی .

4.انجام مکاتبات اداری و پاسخگویی به کلیه مکاتبات اداری درون و برون سازمانی و درصورت نیاز ارجاع به دیگر واحد ها

5.تعیین خط مشی و نظارت بر حسن اجرای آن .

6.صدور دستورالعملهاو ضوابط مربوط .

7.نظارت در تنظیم بودجه واحد مربوطه .

8.شرکت در کمیسیونها ، سمینارها ، کمیته ها و جلسات مختلف و تهیه گزارشات لازم جهت استحضار مقام مافوق .

9.تهیه مجموعه  وظایف و پستهای سازمانی کارکنان بیمارستان و پیشنهاد آن به مدیریت توسعه سازمان  ومنابع انسانی دانشگاه.

10.تشریک مساعی با واحدهای ذیربط در تنظیم آئین نامه ، بخشنامه و .... .

11.برنامه ریزی و تمشیت و سرپرستی امور مختلف واحدهای تحت سرپرستی  

12.اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام هدفهای مورد نظر

13.ساماندهی و برنامه ریزی در جهت تامین یا تعدیل نیروی انسانی واحد های داخلی بیمارستان

14.اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری

15.تهیه آمار و گزارشات لازم جهت ارائه مقام مافوق

16.نظارت بر امور در جهت تکمیل مشخصات پرسنلی کارکنان

17.نظارت بر اجرای امور ارزشیابی سالیانه کارکنان جهت صدور احکام حقوقی آنان

18.همکاری در امر آموزش ، پژوهش و امور تحقیقاتی در زمینه شغلی

19.نظارت  بر امر آموزش کارکنان با همکاری مسئولین مربوطه

20.نظارت بر اجرای طرح تکریم ارباب رجوع  و رسیدگی به شکایات بر حسب مورد

21.پیگیری و نظارت بر انجام امور مربوط به رفاه کارمندان

22.نظارت بر اجرای امور مربوط به اعتبار بخشی و حاکمیت بالینی در واحدهای تحت سرپرستی .

23.انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق .

 

سایر فعالیت ها

عضو کمته اجرایی امور اداری و استخدامی دانشگاه

عضو کمیته مطالعات و برنامه ریزی توسعه سازمان ومنابع انسانی دانشگاه

عضو کمیته ورزش حوزه معاونت توسعه دانشگاه

مسئول ورزش همگانی و کوهنوردی دانشگاه
 

مسئولیت و سوابق اجرایی

 • مسئول کارگزینی بیمارستان سیدالشهداء آران و بیدگل

 • مسئول امور اداری شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل

 • رئیس امور عمومی شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل

 • مسئول آموزش ضمن خدمت کارکنان شبکه بهداشت آران و بیدگل

 • عضو کمیته مسیر ارتقاء شغلی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 • عضو کمیته مسیر ارتقاء شغلی شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل

 • عضو کمیته طرح تکریم ارباب رجوع شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل

 • مسئول آموزش و توانمندسازی کارکنان دانشگاه

 • عضو کمیته برگزاری آزمون های استخدامی دانشگاه

 • دبیر کمیته اجرایی آموزش و توانمندسازی کارکنان دانشگاه

 • عضو کمیته طرح مسیر ارتقاء شغلی کارکنان دانشگاه

 • عضو کمیته اجرایی امور اداری و استخدامی دانشگاه

 • رئیس امور اداری حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه

 • بازرس ویژه ریاست محترم دانشگاه در طرح تکریم ارباب رجوع

 • عضو کمیته ارزیابی عملکرد حوزه آموزش و توانمندسازی کارکنان وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی در  دانشگاه های هم قطب

نمونه وظایف و مسئولیتها

 • مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مورد عمل

 • تهیه شرح وظایف پستهای سازمانی واحدهای داخلی بیمارستان با هماهنگی مسئولین ذیربط

 • نظارت بر حسن جریان امور کلیه واحدهای تحت سرپرستی

 • صدور دستورات لازم بمنظور ایجاد هماهنگی بین واحدها

 • سازماندهی فعالیتهای مربوط ، تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود اختیارات واحدهای سرپرستی

 • شرکت در کمیسیونها ، سمینارها ، کمیته های بیمارستانی و سایر جلسات مختلف و تهیه گزارشات لازم جهت ارائه به مقام ما فوق

 • پیگییری و نظارت بر اجرای امور ارزشیابی ، آموزش ، صدور احکام و همچنین امور رفاهی کارکنان

 • پیش بینی احتیاجات پرسنلی بیمارستان و اقدام در مورد تامین نیروی انسانی مورد نیاز با هماهنگی ستاد دانشگاه

 • انجام مکاتبات اداری و همچنین پاسخ به کلیه مکاتبات اداری و در صورت نیاز ارجاع به دیگر واحدها و پاسخگویی به مکاتبات ارجاعی از خارج از بیمارستان

 • انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام ما فوق

تماس

تلفن:55589333 داخلی 5307

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر