مشارکت دادن و توانمند سازی بیماران، در ارتقاء ایمنی بیمار نقش کلیدی دارد.

 

9:05:15 AM 1396 / 02 / 08
 

 مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی

نام بخش: بخش جراحی مردان 3(جراحی اعصاب)

رئیس بخش:دکتر فخاریان

سرپرستار بخش: خانم دامن افشان

در این بخش بیماران تصادفی با هر شدتی ازعلائم ضربه مغزی بستری می شوند

این بخش شامل33تخت می باشد واز سا ل 1385 در این بیمارستان شروع به فعالیت نموده است.

لازم به ذکراست که قبلا این بخش در بیمارستان نقوی فعال بوده است .

پزشک مسئول فنی بخش جناب آقای دکتر همایون تابش جراح مغز واعصاب بوده

فعالیت های بخش شامل مراقبت وتحت نظر گرفتن بیماران تصادفی ضربه به سر یا ضربه مغزی – بیماران مبتلا به دیسک های کمر وگردن – بیماران انتقال داده شده ازICU - بیماران نیازمند هر گونه جراحی روی سر- ستون فقرات ویااعصاب می باشد.

تجهیزات بخش شامل 33 تخت – مانیتورینگ قلبی پرتابل-دستگاه DC شوک –دستگاه ECG

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر