مشارکت دادن و توانمند سازی بیماران، در ارتقاء ایمنی بیمار نقش کلیدی دارد.

 

9:07:04 AM 1396 / 02 / 08
 

 مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان

معرفی:

نام بخش:ICU3

ریاست بخش:دکتر محمد علی صبا

سرپرستار بخش: شهره پرویز

تعداد تخت فعال:7

لیست اقدامات تهاجمی و درمانی بخش

Chest-tube-ABG-کت دان-سونداژ مثانه-تعبیه CVC-تعبیه CVP- تعبیه IV LINE-گذاشتن NGT-شالدن گذاری-ساکشن تراشه

بیماری های شایع  در بخش ICU2:

1- سکته مغزی

2- کنسر ریه متاستاتیک

3- بیماری های مزمن انسدادی ریوی (COPD)

4- سپسیس

تماس:

تلفن: 9-55540026 داخلی  5304-5567

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر