مشارکت دادن و توانمند سازی بیماران، در ارتقاء ایمنی بیمار نقش کلیدی دارد.

 

9:05:44 AM 1396 / 02 / 08
 

مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی کاشان

معرفی:

نام بخش: داخلی4

ریاست بخش: دکتر ابراهیم رضی

سرپرستار بخش: مرجان شب زنده دار

تعداد تخت فعال: 33

  معرفی پزشکان بخش:

  • دکتر ابراهیم رضی
  • دکتر محمد علی صبا

مشخصات فیزیکی

 بخش داخلی چهار در طبقه چهارم بیمارستان واقع شده است واز لحاظ فیزیکی به شرح ذیل می باشد .

معرفی پرسنل :

این بخش دارای 15 نفر پرسنل پرستاری با مدرک کارشناسی ، یک نفر منشی ، 4 نفر کمک بهیار و 3 نفر نیروی خدماتی می باشد که به صورت شیفت در گردش و به شرح ذیل فعالیت می کنند :

  • شیفت صبح : سر پرستار به همراه 5 نفر نیروی کارشناس پرستاری ، یک نفر منشی ، 2 نفر کمک بهیار و یک نفر نیروی خدماتی .
  • شیفت عصر و شب : 4 نفر نیروی کارشناس پرستاری ، یک نفر کمک بهیار و یک نفر نیروی خدماتی.

تماس:

تلفن: 9-55540026 داخلی 5480-5481

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر