مشارکت دادن و توانمند سازی بیماران، در ارتقاء ایمنی بیمار نقش کلیدی دارد.

 

9:07:07 AM 1396 / 02 / 08
 

بیمارستان شهید بهشتی کاشان

معرفی

نام بخش: شیمی درمانی

مسئول بخش: الهه حسین زاده

ریاست بخش: دکتر مجید احسانی

تعداد تخت فعال: 13

ساختمان فیزیکی شیمی درمانی
بخش دیالیزواقع درطبقه همکف در مجاورت درمانگاه قرار گرفته است.

تجهیزات بخش شیمی در مانی

  • فشار سنج: 1 عدد
  • سا کشن مرکزی : 2عدد
  • اکسیزن مرکزی ومانومتر: 2عدد
  • ترالی احیا : 1عدد
  • هود: 1 عدد

فعالیت بخش شیمی در مانی
تزریق داروهای شیمی درمانی، تزریق خون و پلاکت، تزریق آمپول ونوفر

متخصصین بخش شیمی در مانی
دکتر مجید احسانی

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر