مشارکت دادن و توانمند سازی بیماران، در ارتقاء ایمنی بیمار نقش کلیدی دارد.

 

8:25:38 AM 1396 / 01 / 05
 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر