مشارکت دادن و توانمند سازی بیماران، در ارتقاء ایمنی بیمار نقش کلیدی دارد.

 

9:03:45 AM 1396 / 02 / 08
 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر