امام جواد (ع)فرمودند: سه چیز، سبب رسیدن به رضوان خداى متعال مى باشد: 1- نسبت به گناهان و خطاها، زیاد استغفار  کردن .2- اهل تواضـع و فـروتن بـودن . 3- صدقه  ی بسیار دادن.

 

8:10:36 AM 1397 / 05 / 30
 

 

مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی کاشان

 

معرفی:

نام بخش : اتاق عمل عمومی

ریاست بخش : 

سرپرستار بخش : 

شروع فعالیت بخش :

تعداد تخت فعال:

تعداد پرسنل :  نفر

منشی بخش :

 اسامی پزشکان بخش :

 

 لیست اقدامات تهاجمی بخش :

 

اهم فعالیت های بخش :

 

 اهم تجهیزات پزشکی موجود در بخش :

 

 

تصاویر بخش

تماس :

031-55540026   داخلی :

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر