امام علی ‏علیه السلام: ألا و إنَّ هذا الیَومَ یَومٌ جَعَلَهُ اللَّهُ لَکُم عِیداً و جَعَلَکُم لَهُ أهلاً ، فَاذکُرُوا اللَّهَ یَذکُرکُم وَ ادْعُوهُ یَستَجِب لَکُم: امروز روزی است که خداوند آن را برای شما عید قرار داد و شما را نیز شایسته آن ساخت؛ پس به یاد خدا باشید تا او نیز به یاد شما باشد و او را بخوانید تا خواسته هایتان را اجابت کند.

 

3:02:59 PM 1396 / 04 / 07
 

مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان

 

معرفی

نام بخش: جراحی زنان

رئیس بخش: خانم دکتر لیلا غفور

سرپرستار بخش: خانم زهرا آقایی

تعداد تخت فعال:33 تخت

معرفی پزشکان بخش:

آقایان :دکتر کاشی ،دکتر داود آبادی-دکتر خسروی ، دکتر جواهری ، دکتر صادق زاده ، دکتر عابدی-دکتر مظفری ، دکتر محمودی ، دکتر بنایی ،دکتر غنی،دکتر گیوی،دکتر حق پناه،دکتر حاج تقی،

خانم ها: دکتر موسوی،دکترغفور،دکتر شفق

موقعیت مکانی بخش:

واقع در طبقه دوم بیمارستان

اهم فعالیت های بخش:

  • جرا حی عمومی: کانسرهای دستگاه گوارش اعم از کانسر معده ، مری ، کولون ، پانکراس و ...
  • جراحی های برست: ماستکتومی و بیوبسی و ...ولاپاراتومی تشخیصی و درمانی تراکوتومی و لوبکتومی وکیست هیدا تیک وآمپیم و سینه کبوتری وجراحی های رکتوم و ...
  • جراحی های ارولوژی: کیست کلیه و سنگ های کلیه و مثانه و کانسر های کلیه و مثا نه و جراحی های دستگاه ادراری و ...
  • جراحی های ارتوپدی: درمان شکستگی ها و دررفتگی ها و پارگی های تاندون و ...
  • جراحی های اطفال: آنومالی های مادر زادی و بیماری هشبرونگ ولب شکری و شکاف کام وختنه وهرنی و ...
  • جراحی های زنان و زایمان: هیسترکتومی و لوله بستن وکیست های رحم و تخمدان ولاپاراسکوپی و هیستروسکوپی و ...

اهم تجهیزات پز شکی موجود د در بخش:

1. اکسیژن سانترال و سا کشن سانترال  2. ترالی احیا 3.یک دستگاه الکترو شوک 4. یک دستگاه ساکشن سیار 5 .یک دستگاه کپسول اکسیژن سیار 6 . یک دستگاه ما نیتورینگ قلبی و تنفسی

7. دستگاه الکتر وکاردیوگرام 8 . دستگاه افتا لمو سکوپ و اتوسکوپ

تماس:

داخلی5321-5315

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر